FacebookInstagramYoutubePinterest2103316634
2103228904

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η εταιρία με την επωνυμία «Yellow Lab - Εμπόριο Ενδυμάτων Ε.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Ερμού αρ. 86, στο εξής : «Διοργανώτρια Εταιρία», διοργανώνει προωθητική ενέργεια/on line διαγωνισμό, στο εξής : «Διαγωνισμός».

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω : 


1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που θα διεξαχθεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια, έχουν όλοι όσοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών («Δικαιούμενοι Συμμετοχής»). Eξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας Εταιρίας καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού.


2. Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας : Αρχίζει την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, ώρα 00:00:01 και λήγει τη Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 23:59:59. Οποιαδήποτε συμμετοχή ληφθεί εκτός των παραπάνω αναφερομένων χρονικών ορίων θα είναι άκυρη και ο συμμετέχων δεν θα λάβει μέρος στην κλήρωση.


3. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κλήρωση που θα ακολουθήσει θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αγορά προϊόντος Vagrancy από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρίας :  www.vagrancylifestyle.com, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης δεν θα έχει πραγματοποιηθεί από τον αγοραστή υπαναχώρηση από την σύμβαση  πώλησης, με την επιστροφή του προϊόντος.


4. Tα δώρα που θα κερδίσουν οι τρείς (3) νικητές είναι από μια (1) δωροεπιταγή  αξίας 500€ για αγορά προϊόντων Vagrancy έκαστος. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.


5. Οι τρείς (3) νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στις 23 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00  στην έδρα της εταιρίας, οδός Ερμού αρ. 86 Αθήνα, παρουσία Δικηγόρου. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την Διοργανώτρια Εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.


6. Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια Εταιρία μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του, μέχρι τις 23/05/2019, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο. Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής και να προχωρήσει η διαδικασία παραλαβής του Δώρου, ο Νικητής θα πρέπει να επιδείξει στους Διοργανωτές, όταν του ζητηθεί, ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.


7. Συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της προωθητικής ενέργειας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η προωθητική ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.


8. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας  οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει την ανάδειξη του Νικητή (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).


9. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής , σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου

(ε) εφόσον δεν επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ κατά την παραλαβή του δώρου

Η Διοργανώτρια Εταιρία σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης δώρου.


10. Με τη συμμετοχή του στην παρούσα προωθητική ενέργεια, κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι τα μη ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το Διοργανωτή για το σκοπό της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, την κλήρωση και παράδοση του Δώρου.11. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.


12. Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια ευρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο : www.vagrancylifestyle.com 


13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.